You are here

Morange Custom Development

พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นเพื่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น, ลดเวลาพัฒนา, ประมาณค่าใช้จ่ายได้แม่นยำขึ้น ด้วยพลังของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ

ตัดปัญหาลงทุนกับซอฟต์แวร์แต่ใช้ได้ไม่คุ้ม หรือซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้จริง

ด้วยซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ เน้นความร่วมมือกันกับลูกค้า
เพื่อพัฒนาระบบงานที่ตรงกับความต้องการที่จำเป็นและใช้จริง


พัฒนาทั้งซอฟต์แวร์และขั้นตอนการทำงาน

การพัฒนาที่เน้นความร่วมมือของผู้ปฎิบัติงานจริง มีการทดสอบระหว่างการพัฒนา และปรับปรุงในแต่ละรอบการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ที่แก้ปัญหาจริงที่ต้องการตรงเวลา

ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและประมาณการได้

เทคเนิคการสร่างสินค้าและบริการตามแบบกระบวนการอไจล์ที่เน้นส่งมอบสินค้าและบริการแบบขั้นต่ำที่ใช้งานได้ (Minimum Viable Product : MVP ) ที่ช่วยลดความไม่จำเป็นที่เกิดขึน เลือกเฉพาะที่จำใช้ตอนนี้ ซึ่งช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปได้

เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ

การพัฒนาโดยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซเป็นพื้นไม่แค่ลดค่าใช้จ่าย ยังช่วยลดเวลาสู่ตลาด และต่อยอดที่รวดเร็ว และยังทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าแม้จะทีทรัพยากรน้อยกว่า


พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นรอบสั้นๆ

เราใช้วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผู้ใช้งานจริง โดยแบ่งงานเป็นรอบสั้นๆ ( Iterative) ซึ่ง 1 รอบมีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ตามที่ตกลงกัน เมื่อครบ 1 รอบ จะส่งงานที่ใช้งานได้จริง ตามคุณสมบัติและลำดับความสำคัญ ที่ลูกค้าเลือกเอง

ลูกค้าจะได้ตรวจสอบและใช้งานจริง (Testing) และตรวจสอบ (Review) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในแต่ละขั้น เพื่อปรับเปลี่ยนให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด


ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ด้วย OpenERP

OpenERP หรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Odoo เป็นระบบ ERP แบบโอเพ่นซอร์ซที่เราสามารถพัฒนาโมดูลต่อยอด โดยที่ระบบพื้นฐาน เป็นลักษณะเฟรมเวิร์ค และมีระบบเวิร์คโฟลว (Workflow) ที่ช่วยควบคุมลำดับขั้นตอนของฟอร์มต่างๆ ในระบบ เราได้ติดตั้ง ปรับแต่ง และสร้างระบบงาน ให้กับ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มข. เพื่อใช้ในการจัดการโครงการ

วิเคราห์ระบบงาน และพัฒนา Workfow

ระบบงานประกอบไปด้วยส่วนของโครงการเป็นหลัก และการขอออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ที่ต้องยืมเงินทดรองจ่าย และเคลียร์เงินหลังจากที่ปฏิบัติงานแล้ว เราได้วิเคราะห์ระบบร่วมกับทีมงานลูกค้า เพื่อปรับปรุงระบบงานจากเดิม ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อลดขั้นตอน เช่น การเซ็นชื่อ เปลี่ยนเป็นเซ็นเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

ตัวอย่างระบบที่พัฒนา (PDF)

ติดต่อเรา เพื่อสอบถามเราว่านำไปใช้กับระบบของคุณได้อย่างไร