โมเรนจ์ โซลูชัน
คำตอบเฉพาะของธุรกิจคุณ

เพิ่มประสิทธิผลของธุรกิจด้วยโซลูชันที่พัฒนาและปรับแต่งโดยเฉพาะ

นำ OpenERP/Odoo ไปใช้ โดยโมเรนจ์

วางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ซ Odoo (OpenERP) Server ทีมีผู้ใช้กว่า 2 ล้านคนทั่วโลก

บริการธุรกิจของคุณอย่างทันสมัยแบบบูรณาการ

สร้างจุดแข็งใน การแข่งขันในธุรกิจของคุณ ด้วยการเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น แบบบูรณาการ
ทำให้ทราบข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและ ขั้นตอน มีระบบติดตามงานอย่างฉลาด ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

โมเรนจ์ โซลูชันพัฒนาตามสั่ง

พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น, ลดเวลาพัฒนา, ประมาณค่าใช้จ่ายได้แม่นยำขึ้น ด้วยพลังของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ เพื่อพัฒนาระบบงานที่ตรงกับความต้องการที่จำเป็นและใช้จริง

Subscribe to